Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Każdy pracownik zarówno małej firmy jak i dużego przedsiębiorstwa powinien znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane zarówno z indywidualnym stanowiskiem pracy jak i również z całym zakładem w którym dana praca jest codziennie wykonywana. Taki obowiązek ciąży na każdym pracowników, natomiast na samym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi dostępu do takich szkoleń.

Zasady bezpieczeństwa w firmie

szkolenia bhp w zakładzie pracyZawsze szkolenia bhp w zakładzie pracy organizowane są przez pracodawcę i na jego koszt, natomiast prowadzić takie szkolenia powinna osoba z odpowiednimi uprawnieniami, które są potwierdzone konkretnymi dokumentami. Samo szkolenie zazwyczaj jest przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez daną osobę w nowej firmie i może ono być przeprowadzone jako szkolenie wstępne lub jako szkolenie główne. Szkolenie wstępne może pozwolić danej osobie na podjęcie pracy, jednak nadal będzie wymagane pozytywne zaliczenie szkolenia ogólnego w terminie narzuconym przez ustawodawcę w odrębnych przepisach. Natomiast szkolenia ogólne powinny być przeprowadzane cyklicznie co najmniej raz na pięć lat, tak aby każdy pracownik miał zawsze dostęp do aktualnie obowiązujących przepisów oraz praw i obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Działania takie mają na celu zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy dla każdej osoby niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Dbanie o przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy zapewnia zarówno każdemu pracodawcy jak i również pracownikowi odpowiednie warunki do wykonywania powierzonych czynności a dodatkowo nie naraża żadnej ze stron na ponoszenie niepotrzebnych kosztów związanych z ustawowymi karami nakładanymi za nieprzestrzeganie wskazanych przepisów.