Podstawowe zagadnienia finansowe

W Polskim prawie zostało przewidzianych wiele instytucji chroniących nasz osobisty majątek. Zwykle są to prawa rzeczowe, przysługujące nam z tytułu naszej własności do jakieś rzeczy lub najmu bądź dzierżawy tej rzeczy. Posiadamy także skuteczne instrumenty egzekwowania tych praw.

W jaki sposób kodeks cywilny chroni nasz majątek?

nakaz zapłatyPodstawową oraz najbardziej spopularyzowaną instytucją chroniącą nasze prawa oraz uregulowaną odpowiednio w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku jest instrument, który nazywa się nakaz zapłaty. Jest on wydawany przez sąd w wypadku, gdy ktoś zaciągnął u nas dług i nie chce go spłacić. Wspomniany nakaz zapłaty może zostać wydany w dwóch rodzajach postępowań. Pierwszym z nich jest postępowanie nakazowe. To postępowanie w przypadku, gdy wydany przez sąd ma zostać nakaz zapłaty jest rozpatrywane jedynie w wypadku, gdy powód dysponuje dostatecznymi dowodami potwierdzającymi fakt, że dłużnik nie spłaca odpowiednio długu oraz nie ma zamiaru spłacić go w przyszłości. Drugi rodzaj postępowania to postępowanie upominawcze, w którym także może zostać wydany przez sąd stosowny nakaz do zapłaty. Nakaz zapłaty to żądanie uiszczenia określonej sumy pieniędzy na rzecz wierzyciela. Najczęściej sumie, którą pożyczyliśmy od wierzyciela towarzyszą także określone ustawowo lub umownie odsetki. Same przesłanki do tego, by nakaz zapłaty został wydany są szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym w artykule 485. Powinno więc wydawać się, że to nakaz zapłaty chroni nasze prawa majątkowe najskuteczniej. Musimy jednak uwzględnić fakt, że zazwyczaj towarzyszy mu długa procedura.

Podsumowując, nakaz zapłaty to odpowiedni dokument wydawany przez sąd rejonowy lub okręgowy, zależnie od przedmiotu sporu, stanu faktycznego oraz samej woli stron. Chroni on nasze prawa podmiotowe, takie jak prawo do majątku oraz własności egzekwując spłatę długów.